شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳
گواهی نامه ها
پروانه کسب

پروانه کسب

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری

انجمن صنفی سازندگان UPS

انجمن صنفی سازندگان UPS

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

جواز تاسیس

جواز تاسیس

گواهینامه شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه شورای عالی انفورماتیک

ITA POWER CERTIFICATE

ITA POWER CERTIFICATE

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فني و بهداشت کار

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فني و بهداشت کار

گواهینامه ISO10002

گواهینامه ISO10002

 گواهینامه ISO10004

گواهینامه ISO10004

گواهینامه ISO9001

گواهینامه ISO9001

روزنامه رسمی:آگهی تاسیس

روزنامه رسمی:آگهی تاسیس

روزنامه رسمی: آگهی آخرین تغییرات

روزنامه رسمی: آگهی آخرین تغییرات

نمایندگی EFFEKTA

نمایندگی EFFEKTA